PRESS RELEASE No.43/2020

 

ALYNABIE REINA

 

SIAHA, 6 Patô, 2020 - Khizaw hripi Covid-19 atlô ngâhaipa vâta chakâhna eima râh, Mara Autonomous District Council (MADC) area liata atlô thei awpa avaina châta Leipalie (Wet rice cultivation) nata Tlâhlyu (Jhuming) liata sâh athata chhei awpa ta apasyuna, Agriculture & Horticulture Department, MADC ta a sie khei ngâ kaw tahpa pahno khei thai kawpa ta KHOPAI VC NATA KHIHSAW ZY TA SÂH CHI TIN 40 HLEI, MADC ku liata asaipa tlai ta miah ama vaw piepa vâta Chief Executive Member nata a hrialâhpazy ta Khôpai VC nata khihsawzy chô liata alynabie ama reih hmeiseih.

 

Sâh chi angiahna arakhapa chhâ apachha nawpa ta Agriculture & Horticulture Department, MADC ta Zyhno khih tawhta apasaih viapazy ku tawhta Tin 50 hlei avaw patohpatia heih hra. Atakô 2020 liata tlâhlyu ataopa, sâh chi angiah hmeiseihpazy châta sâh chi tin 100 hlei, Agriculture & Horticulture Department, MADC ta asaipa ta a raih thei aw. Biatuhpa MDC siepahliepa ta raipapuapa a châ aw. 

 

Leipalie nata Tlâhlyu atao theipazy phahnai angiahpa ta sâh chhei chyupa ta sâh raihria theilâpa thieh/hria hluh chyu achhuah awpa ta eimâ pasyu hmeiseih.

 

Issued by:-

Information & Publicity Department

Mara Autonomous District Council

Siaha.