Manipur buana vâta Mizoram lâ avaw râpazy hnoh ta baona châta Basic Pay tawhta 1% kah awpa pahnosana.