PRESS RELEASE No.35/2021

 

SIAHA, 12 Khihpa, 2021, Hriatuanoh – Atanoh my dawh 11:30 Am kha ta Siaha Council Vaih liata leichopa cha Puhpa N. Zakhai, CEM, MADC ta a su tlypa ta mopasiana a hnei.

 

Alei chopa he Puhpa Syuhlô Beichakhei Mara O sa ngâhaipa su châ ta, Pihnô V. Thluapaw (Pari) O dady, saikaoh a daih lâ a châ.   Puhpa N. Zakhai chata vâduana atyhpa Puhpa Syuhlô Beichakhei Mara nata a chhôhkhazy palôh hmeiseihpa ta a taokhei zie a reih.

 

Siaha lia he ta zâhnia zo vâ sua paru kaw ta, Council Vaih liata Puhpa Syuhlô Beichakhei Mara O sa ngâhaipa nata O hmo vai nawpa ta taopa retaining wall cha aleichopa he ta chothlu ta, O tôh sâ 5 bô chiehpa cha a parao khai haw.

 

Puhpa Syuhlô Beichakhei Mara O sana nata retaining wall taona lia he ta phusâ Rs.10.00 Lakhs chhaichhyh a chhâ hapa ta pahnopa a châ

 

He hawhta vaih chhôh liata vâduana a mâ tyhpa ama pahno tawhta Council Vaih liata NGO zy nata VC zy ta atanoh tlâhrai pahrua ei ta, Silpaulin zy ama khu.

 

Puhpa N. Zakhai, CEM zachhihpa he ta alei chona chheipâh liata O ahneipa dyh 3 hnoh ta Rs.3,000/- chyu, thopi palôh nawpa châta hlâ ei ta, tlâhrai hriapa zy hmâ awpa Silpaulin sâ 5 nata thopi do nawpa châta Rs.5,000/- cha Council Vaih VC nôpawpazy hnoh ta a hlâ hra ei.

 

Puhpa N. Zakhai chata Council Vaih chhôh VC nôpawzy nata NGO zy hnoh ta alynabie reih ta, ama hmopha taopa zydua cha Abeipa ta byhnâ a pie cheingei aw tahpa a hnabeiseih zie a reih hra.

 

ISSUED BY:-

Information & Public Relation Department

Mara Autonomous District Council

Siaha.