Dated Siaha the 8th, January, 2022.

  

Mizoram Public Service Commission Preliminary 2022 liata Marasaw hlaotlohna atopa zydua palôh hmeiseihpa ta châlykhei ei na ta, tiama papua pa ta Main Exam lia chhao ta hlaotlohna to ngiathia awpa ta khokheina ei chahlâ ei.

 

Preliminary Exam liata vâduapazy chhao palôh hmeiseihpa ta chataokhei ei na ta, hnabeidy leipa ta hlaotlohna hmô awpa ta tiama papua via lymâ awpa ta ei cha pasyu hra ei.

 

Mylâ hânoh ta eima râh châta hnabeiseihpazy cha ei chi ta, thapi nama phia via lymâ awpa apeimawh ngaita. Cha cha eima bohna nata hmahsie n’awpa thaby chaipa chhao a châ hra.

 

Nama zydua ta Mara râh nata Khazohpa châta hmâtlâh châpa châ lymâ awpa ta khokheina ei hlâ ei. 

 

 

 

Sd/- N. ZAKHAI

Chief Executive Member

Mara Autonomous District Council 

Siaha.